Európske jazykové portfólio


V rokoch 1998-2000 realizovala Rada Európy pilotný projekt s názvom "Európske jazykové portfólio" (EJP). Európske jazykové portfólio je považované za osobný nástroj všetkých občanov Európy, ktorý má slúžiť na rozvoj plurilingvizmu a interkultúrnych kompetencií. EJP odráža záujem Rady Európy prehĺbiť vzájomné porozumenie občanov v Európe, má rozvíjať ich kultúrnu a jazykovú diverzitu, rozvíjať ich záujem o učenie sa cudzích jazykov a podporiť koherenciu a transparentnosť vo vyučovaní cudzích jazykov. Európske jazykové portfólio je utriedenou zbierkou dokumentov, ktorými jeho držiteľ dokumentuje svoje skúsenosti, zručnosti a dosiahnuté vzdelanie v oblasti učenia sa cudzích jazykov. EJP zároveň poskytuje priestor na prezentovanie ukážok prác či certifikátov, ktoré majiteľ EJP dosiahol.

Význam ELP pre jazykové vzdelávanie na VŠ:

 • Ide o dokument rovnako dôležitý pre jazykových odborníkov a študentov - filológov, pre ktorých daný jazyk je hlavným predmetom štúdia, ale aj nefilologicky zameraných študentov.
 • Daný dokument používa hodnotiace kritériá pre určenie stupňa jazykovej kompetencie, ktoré sú medzinárodne uznávané, čím poskytuje jednotné hodnotiace normy pre určenie vedomostí a zručností na univerzitnej úrovni.

Európske jazykové portfólio sa skladá z troch častí:

I. Jazykový pas

V jazykovom pase dokumentujú žiaci a študenti svoju schopnosť vyjadrovania sa v cudzom jazyku, výsledky učenia sa a medzikultúrne skúsenosti. Jazykový pas slúži na zaznamenávanie osobných údajov o majiteľovi EJP, prehľadne popisuje medzinárodné úrovne ovládania cudzích jazykov a poskytuje priestor na sebahodnotenie majiteľa portfólia a tiež na hodnotenie učiaceho sa učiteľom cudzieho jazyka. Do tejto časti si držitelia EJP zaznamenávajú aj svoje skúsenosti s kultúrou krajín, ktorých jazyky sa učia.

Na stránkach Rady Európy si môžete jazykový pas vytvoriť sami:
vytvoriť jazykový pas

II. Jazykový životopis

V jazykovom životopise si žiaci a študenti stanovujú ciele a uvádzajú spôsoby učenia sa. Druhá časť EJP povzbudzuje držiteľov EJP k procesu plánovania ďalšieho učenia sa cudzích jazykov a sebahodnotenia úrovne rečových zručností.

III. Zbierka prác a dokladov (doziér)

V zbierke prác a dokladov zhromažďujú žiaci a študenti svoje vypracované práce. Posledná časť EJP slúži na odkladanie vybraných materiálov držiteľa EJP, ktoré ilustrujú jeho záznamy v predchádzajúcich dvoch častiach EJP.

Spoločný európsky rámec pre jazyky

Orientáciu v portfóliu zabezpečujú stupne v Spoločnom Európskom rámci pre jazyky. Je prostriedkom pre prehľadnosť a porovnateľnosť! Európsky rámec poskytuje jasné štandardy jazykových znalostí učiacich sa, pre všetky jazyky, a zahŕňa nasledujúce úrovne:

A - Používateľ základov jazyka

Úroveň A1 (Breakthrough)

Učiaci/učiaca sa vie

 • porozumieť jednoduchým každodenným výrazom a celkom jednoduchým.
 • predstaviť seba a iných, vie iným ľuďom klásť jednoduché otázky.
 • jednoduchým spôsobom dorozumieť, ak partner hovorí pomaly a zreteľne a je ochotný pomôcť.

Úroveň A2 (Waystage)

Učiaci/učiaca sa vie

 • porozumieť jednotlivým vetám a často používaným výrazom, ktoré majú pre neho bezprostredný význam.
 • dorozumieť v jednoduchých situáciách, v ktorých ide o nekomplikovanú a priamu výmenu informácií a o známe témy a činnosti.
 • jednoducho opísať osoby, miesta, veci, svoje vzdelanie a okolie.

B - Samostatný používateľ

Úroveň B1 (Treshhold)

Učiaci/učiaca sa vie

 • porozumieť hlavným bodom prejavu, ak sa používa jasný spisovný jazy a ide o známe javy z oblasti práce, školy voľného času a pod.
 • zvládnuť väčšinu situácií, s ktorými sa možno stretnúť na cestách v zahraničí.
 • jednoducho a súvislo sa vyjadriť k témam, ktoré sú mu dôverne známe a ktoré ho zaujímajú.
 • opísať skúsenosti a udalosti, popísať sny, nádeje a ciele a krátko zdôvodniť alebo objasniť svoje plány a názory.

Úroveň B2 (Vantage)

Učiaci/učiaca sa vie

 • porozumieť hlavným myšlienkam zložitejších textov s konkrétnymi aj abstraktnými témami, v oblastiach svojej špecializácie rozumie aj odborným diskusiám.
 • sa dorozumieť natoľko spontánne a plynulo, že je schopný viesť normálny rozhovor s rodeným používateľom jazyka bez toho, aby to zaťažovalo obidvoch hovoriacich.
 • jasne a detailne sa vyjadriť k širokému okruhu tém a uviesť výhody a nevýhody rozličných možností.

C - Skúsený používateľ

Úroveň C1 (Effective Operational Proficiency)

Učiaci/učiaca sa vie

 • porozumieť širokému okruhu náročných a dlhších textov a dokáže pochopiť aj skrytý význam.
 • použiť jazyk účinne a pružne v spoločenskom a profesijnom živote a v oblasti vzdelávania a štúdia.
 • svoj prejav, týkajúci sa zložitejších tém, jasne a dobre členiť a svoje výpovede obsahovo a jazykovo prepojiť.

Úroveň C2 (Mastery)

Učiaci/učiaca sa vie

 • porozumieť bez námahy takmer všetkému, čo číta alebo počuje.
 • zreprodukovať, súvislo a zhrnúť fakty a argumenty z rôznych písomných a hovorených zdrojov.
 • spontánne, veľmi plynulo a presne sa vyjadrovať a aj v zložitejších situáciách rozlišuje jemné výrazové odtiene.

Samohodnotenie jazykových schopností CEF /pdf/

(tabuľka pre samohodnotenie jazykových schopností a zručností podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (CEF), formát PDF - 65 KB)hore