Informácie pre študentov


1. Bakalárske štúdium

Katedra odbornej jazykovej prípravy zabezpečuje výučbu odborného anglického jazyka vo všetkých študijných odboroch FPV UCM: Aplikovaná informatika, Biotechnológie, Chémia a aplikovaná chémia, Aplikovaná biológia. Študenti bakalárskeho štúdia navštevujú v prvom a v druhom ročníku povinné predmety Anglický jazyk I, Anglický jazyk II, Anglický jazyk III a Anglický jazyk IV dennou formou štúdia (2-4 kredity, 2 hodiny týždenne, ústna skúška). Študenti tretieho ročníka majú možnosť navštevovať výberové predmety Anglický jazyk – odborná komunikácia I, II (2-3 kredity, 2 hodiny týždenne, ústna skúška).

Okrem riadnej výučby majú možnosť navštevovať individuálne konzultácie s vyučujúcimi v konzultačných hodinách.

Výučba angličtiny na špecifické účely podporuje rozvíjanie profesijných komunikačných zručností, ako je písanie žiadosti o zamestnanie, písanie životopisu, pohovor do zamestnania, rokovanie, príprava prezentácie v programe PowerPoint a pod. Študenti rozvíjajú svoje jazykové vedomosti a rečové zručnosti prácou s odborným textom, komunikačnými aktivitami, prácou so slovníkmi, prípravou odborných projektov a samostatným ústnym prejavom na zvolenú odbornú tému. Cieľom seminárnych prác je budovanie odbornej slovnej zásoby a spoznávanie špecifík odborného textu. Študenti sa učia zostavovať dvojjazyčný glosár, prekladať cudzojazyčný odborný text do slovenského jazyka, písať anotáciu a vyhľadávať kľúčové slová.

Získané jazykové kompetencie

Po skončení štúdia predmetov Anglický jazyk I, II, III, IV bude študent schopný:
  • viesť komunikáciu o odborných a všeobecných témach na primeranej jazykovej úrovni
  • aktívne používať odbornú lexiku v písomnom a ústnom prejave
  • orientovať sa v odbornom texte a porozumieť jeho obsahu
  • poznať rozdiely v štylistike anglického a slovenského odborného textu
  • prekladať jednoduché odborné texty z anglického jazyka do slovenského a naopak
  • pracovať so slovníkmi (všeobecný, odborný, elektronický, dvojjazyčný a výkladový)
  • písať profesionálne dokumenty v anglickom jazyku (životopis, žiadosť, obchodný list, správa a pod.)
  • profesionálne eticky a politicky korektne vystupovať a komunikovať v multikultúrnom prostredí v ústnom a písomnom styku
  • prezentovať výsledky svojej práce a pracoviska v anglickom jazyku
  • pripraviť efektívnu prezentáciu v programe PowerPoint a predniesť ju odbornému publiku

2. Doktorandské štúdium

Študenti doktorandských študijných programov „Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia” a „Molekulárna chémia” navštevujú predmet Odborný anglický jazyk (8 kreditov, 4 hodiny týždenne, ústna skúška) dennou a externou formou štúdia.hore