Profil katedry


Katedra odbornej jazykovej prípravy FPV (od svojho založenia v roku 2008 do 31.12.2013 fungujúca pod pôvodným názvom - Katedra anglického jazyka FPV) je dynamicky rozvíjajúcim sa pracoviskom so všestrannými aktivitami, ktoré sa špecificky podieľajú na formovaní profilu absolventa FPV UCM a na humanizácii prírodovedného vzdelávania.

Pracovníci katedry sa okrem pedagogickej činnosti venujú vedecko-výskumnej činnosti, zúčastňujú sa na odborných podujatiach doma i v zahraničí, publikujú výsledky svojej pedagogicko-výskumnej práce, podieľajú sa na aktivitách Fakulty prírodných vied a na podnikateľskej činnosti organizovaním špecializovaných kurzov.

Katedra odbornej jazykovej prípravy FPV zabezpečuje výučbu odborného anglického jazyka pre študentov bakalárskeho a doktorandského štúdia.

Bakalárske štúdium:
Aplikovaná informatika – denná a externá forma štúdia.
Povinné predmety: Anglický jazyk pre informatikov I, II, III, IV – seminár.
Biotechnológie – denná forma štúdia.
Povinné predmety: Anglický jazyk pre prírodné vedy I, II, III, IV.
Chémia – denná forma štúdia.
Povinné predmety: Anglický jazyk pre prírodné vedy I, II, III, IV.
Aplikovaná biológia – denná forma štúdia.
Povinný predmet: Anglický jazyk pre prírodné vedy I.
Povinne voliteľné predmety: Anglický jazyk pre prírodné vedy II, III, IV.

Doktorandské štúdium:
Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia – denná a externá forma štúdia.
Povinný predmet: Odborný anglický jazyk.
Molekulárna biológia - denná a externá forma štúdia.
Povinne voliteľný predmet: Odborný anglický jazyk.

Vzdelávacie ciele a obsah výučby vychádzajú z analýzy potrieb študentov FPV a cieľového profesijného prostredia. Študenti aplikujú znalosť odborného anglického jazyka pri štúdiu odborných predmetov, pri sledovaní najnovších trendov vo zvolenom študijnom odbore a následne v reálnom zamestnaní. Učebná látka, vyučovacie metódy a materiály sa kontinuálne inovujú a prispôsobujú spoločenským a profesionálnym požiadavkám, potrebám európskeho a globálneho trhu práce. Popri zameraní na odborný jazyk, autentické úlohy a kombinovanie integrovaných zručností sa výučba anglického jazyka obohacuje o prvky vedúce k autonómii študenta a k uplatneniu tvorivosti v rámci projektovej metódy. Rozvíja tzv. spoločensko-odborné komunikačné kompetencie (soft skills) v duchu politickej korektnosti, spoločenskej kultúry a profesionálnej etiky. Presadzovaním vízie komunikatívnej kompetencie absolventov fakulty v širšom odbornom, kultúrnom, sociálnom a etickom kontexte prekračujúcom rámec čisto lingvistickej prípravy chce Katedra odbornej jazykovej prípravy FPV prispieť k študentskej mobilite, šíreniu vedecko-technického pokroku a porozumeniu v multikultúrnej Európe a svete.hore